WITAMY
  w Szkole Podstwowej nr 5 w Trzebini
                             
 


Z przyjemnością informujemy, że nasza szkoła SP5 w Trzebini została zgłoszona przez uczniów i ich rodziców do nagrody Szkoła Roku w akcji Nauczyciel i Szkoła na Medal -największym plebiscycie edukacyjnym w Polsce, który w województwie małopolskim jest prowadzony przez "Gazetę Krakowską". Jednocześnie nominacje do tytułu Nauczyciel na Medal otrzymały także pracujące 
w szkole nauczycielki: panie Agata Siemek-Pająk oraz Jolanta Malczyk. 

Serdecznie dziękujemy za nominację i wszystkie głosy! 

BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY

informacje związane z bezpieczną
organizacją roku szkolnego 2021/2022

  • strona internetowa z najważniejszymi informacjami dotyczącymi bezpiecznego powrotu do szkoły
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/bezpieczny-powrot-do-szkoly.

  • list Ministra Zdrowia do dyrektorów szkół, nauczycieli, rodziców w sprawie szczepień nastolatków
  • kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej przeciw COVID-19
KWESTIONARIUSZ
  • deklaracja na szczepienia
deklaracjanaszczepienia.docx

  • szczepienia uczniów w wieku 12-18 lat – rekomendacje dla rodziców – plakat informacyjny
PLAKAT INFORMACYJNY


                                   deklaracja dostępności                                         
  Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy, iż:

1) Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5
w Trzebini, 
ul. Jana III Sobieskiego 32 – 540 Trzebinia.

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych Panią Ewelinę Urbanik– z którym można skontaktować się poprzez e-mail: e.urbanik@ewartbhp.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych lub danych dziecka.

3) Dane osobowe przetwarzane będą na postawie: ustawy z dnia 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz.374 z późn. zm.); art. 105 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r., poz. 910 z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r.
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 (Dz.U. z 2020r. Poz.1389 z późn. zm.) oraz szczegółowych wytycznych MEN, MZ, GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r. oraz na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. d, Art. 9 ust. 2 lit. a, i RODO;

4) Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy oraz aktów wykonawczych.

5) Dane osobowe Pani/Pana oraz uczniów nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, przenoszenia danych osobowych, a ponadto posiada Pani/Pan prawo do niesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. Nie wszystkie Państwa żądania będziemy jednak mogli zawsze spełnić. Zakres przysługujących praw zależy zarówno od przesłanek prawnych uprawniających do przetwarzania danych, jak i często –sposobów ich gromadzenia. W stosunku do danych osobowych, które są nieobowiązkowe, a które zostały przez Panią/Pana podane dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.

7) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8) Odbiorcami Pani/Pana oraz uczniów danych osobowych mogą być:
- organy uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania Pani/Pana oraz dziecka danych osobowych w szczególności organów władzy publicznej, stacji sanitarno- epidemiologicznej, podmiotów medycznych.

9) Pani/Pana dane osobowe oraz dziecka nie będą podlegały profilowaniu.

10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest dobrowolne, w zakresie określonym jako wyrażenie zgody.