WITAMY
  w Szkole Podstwowej nr 5 w Trzebini
                             
 Z przyjemnością informujemy, że nasza szkoła SP5 w Trzebini została zgłoszona przez uczniów i ich rodziców do nagrody Szkoła Roku w akcji Nauczyciel i Szkoła na Medal -największym plebiscycie edukacyjnym w Polsce, który w województwie małopolskim jest prowadzony przez "Gazetę Krakowską". Jednocześnie nominacje do tytułu Nauczyciel na Medal otrzymały także pracujące 
w szkole nauczycielki: panie Agata Siemek-Pająk oraz Jolanta Malczyk. 

Serdecznie dziękujemy za nominację i wszystkie głosy! 
Zachęcamy do głosowania i wsparcia nas w tym plebiscycie! 

BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY

informacje związane z bezpieczną
organizacją roku szkolnego 2021/2022

  • strona internetowa z najważniejszymi informacjami dotyczącymi bezpiecznego powrotu do szkoły
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/bezpieczny-powrot-do-szkoly.

  • list Ministra Zdrowia do dyrektorów szkół, nauczycieli, rodziców w sprawie szczepień nastolatków
  • kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej przeciw COVID-19
KWESTIONARIUSZ
  • deklaracja na szczepienia
deklaracjanaszczepienia.docx

  • szczepienia uczniów w wieku 12-18 lat – rekomendacje dla rodziców – plakat informacyjny
PLAKAT INFORMACYJNY


                                   deklaracja dostępności                                         
  Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy, iż:

1) Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej  
nr 5 w Trzebini, ul. Jana III Sobieskiego 25 32 – 540 Trzebinia.

2) Administrator  wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych Panią Barbarę Kołacz – z którym można skontaktować się poprzez e-mail barbarakolacz.ewart@gmail.com w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych lub danych dziecka.

3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami 
w/w Ustawy oraz aktów wykonawczych.

5) Dane osobowe Pani/Pana oraz uczniów nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6) Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe mogą zostać udostępnione na portalu społecznościowym Facebook 
https://www.facebook.com/Szko%C5%82a-Podstawowa-nr-5-w-Trzebini-103049661079175/?fref=mentions&__tn__=K-R

7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i uczniów oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych)

8) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2 00 – 193 Warszawa, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

9) Odbiorcami Pani/Pana oraz uczniów danych osobowych będą:

 - dostawcy systemów informatycznych i usług IT na rzecz Administratora

 - operatorom pocztowym i kurierom,

 - podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usług niezbędnych do wykonania umowy lub świadczenia usługi,

 - organom i podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa do otrzymania Pani/Pana oraz dziecka danych osobowych,

10) Pani/Pana dane osobowe oraz dziecka nie będą podlegały profilowaniu.

11) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe natomiast danych fakultatywnych jest dobrowolne.